Организација

Организациона шема Управе за слободне зоне

 


Директор

 • представља Управу и руководи њеним радом
 • организује законито и ефикасно обављање послова из области прописа којима се уређује рад слободних зона
 • доноси управне акте из области којима се уређује рад слободних зона
 • издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи
 • одлучује о правима и дужностима запослених у Управи
 • сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа којима се уређује рад слободних зона и са државним органима других земаља у циљу размене искустава у примени прописа из области којима се уређује рад слободних зона
 • располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним прописима којима је уређена област буџета
 • директор Управе за свој рад одговара министру надлежном за послове финансија


Директор - Јасмина Штамбук
Тел: 011/ 765 28 31
е-пошта: jasmina.stambuk@usz.gov.rs


Помоћник директора

 • усклађује рад унутрашњих јединица Управе
 • пружа стручна упутства руководиоцима ужих унутрашњих јединица и врши надзор над њиховим радом
 • иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези сa извршавањем послова из делокруга рада Управе
 • сарађује са надлежним министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада
 • подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова
 • обавља и друге послове по налогу директора Управе


Помоћник директора - Свјетлана Ћосовић Новаковић
Тел: 011/ 765 28 40
е-поштаsvjetlana.cosovicnovakovic@usz.gov.rs


Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона

Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона обавља следеће послове:

 • спроводи националну политику развоја зона у циљу повећања прилива директних инвестиција и упослености радне снаге
 • учествује у припреми прописа у области рада зона
 • разматра захтеве за давање сагласности за одређивање подручја зона и своје мишљење доставља министарству надлежном за послове финансија
 • иницира и координира са надлежним државним органима разматрање стручних питања из области пословања у зонама, ради правилне примене прописа из области слободних зона и његове усаглашености са прописима Србије
 • организује и координира сарадњу надлежних државних органа, привредног друштва за управљање зоном, заинтересованих инвеститора и корисника
 • пружа стручну помоћ инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у зоне
 • пружа стручну помоћ инвеститорима и привредним друштвима за управљање зоном у свим фазама примене програма у зонама
 • организује непосредне контакте између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање зоном
 • пружа стручну помоћ заинтересованим инвеститорима у развоју њихових програма у зонама, сарађује са страним институцијама и стручњацима из области зона
 • у сарадњи са привредним друштвима за управљање зоном ствара могућности за развој инфраструктуре у зонама
 • сарађује са надлежним органима на промоцији инвестирања и пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности
 • обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у зоне
 • ствара и ажурира базу података о зонама и погодностима за пословање у Србији у сарадњи са надлежним органима
 • разматра извештаје о раду зона и предлаже њихово усвајање министарству надлежном за послове финансија
 • предлаже министру надлежном за послове финансија облик и садржину обрасца за подношење захтева за давање сагласности за одређивање подручја зоне
 • прати пословање и контролише рад зона и корисника, ради усаглашености поступака у свим зонама у Србији
 • предлаже надлежним државним органима додатне мере контроле рада у зонама уколико постоји таква потреба, као и друге послове у складу са Законом


Одсек за финансијске, правне, кадровске и опште послове


Одсек за финансијске, правне, кадровске и опште послове обавља следеће послове:

 • учествује у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којима се уређује област слободних зона
 • прати спровођење донетих подзаконских аката
 • израђује предлог одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитости закона и подзаконских аката из области слободних зона
 • прибавља мишљења од надлежних државних органа о спорним питањима у вези са применом закона
 • даје мишљења и објашњења у вези са применом закона
 • обавља послове у вези са остваривањем права из радних односа државних службеника и намештеника у Управи
 • остварује комуникацију са Републичким јавним правобранилаштвом, судовима и другим државним органима из делокруга Одсека
 • припрема и спроводи план интегритета органа
 • припрема предлог финансијског плана и завршног рачуна
 • прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава
 • врши обрачун плата и додатака за запослене, социјална давања и накнаду трошкова запосленим, као и друге финансијско-материјалне послове
 • израђује извештаје о извршењу буџета на периодичном и годишњем нивоу
 • прати динамику утрошка средстава и врши анализу кретања трошкова
 • прати прописе којима се уређује финансијско пословање корисника буџетских средстава
 • обавља послове у вези са припремом и спровођењем поступака јавних набавки
 • израђује нацрт Кадровског плана и предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи
 • води аналитику радних места
 • обавља послове везане за безбедност и здравље на раду запослених
 • прати и спроводи поступак вредновања радне успешности државних службеника
 • води евиденције из области рада
 • обавља послове архивирања и друге послове у складу са законом


Шеф Одсека
Тел: 011/ 765 28 41

 

Контакт форма