utovar.jpg

Почетна » Документа » Заштита података о личности

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности у Управи за слободне зоне је:

  • Свјетлана Ђосовић Новаковић, вршилац дужности помоћника директора Управе
  • Адреса: Омладинских бригада 1, Београд
  • Контакт електронска адреса: licezazastitupodataka@usz.gov.rs
  • Контакт телефон: 011/ 3117-326

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења директору и запосленима у Управи за слободне зоне, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Управе за слободне зоне - не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у овој управи.

Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) уређује се право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података, начела обраде, права лица на које се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача података о личности, кодекс поступања, пренос података о личности у друге државе и међународне организације, надзор над спровођењем овог закона, правна средства, одговорност и казне у случају повреде права физичких лица у вези са обрадом података о личности, као и посебни случајеви обраде.

Oвим законом уређује се и право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи у сврхе спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање и заштиту од претњи јавној и националној безбедности, као и слободни проток таквих података.

Овај закон примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део збирке података или су намењени збирци података.

Конкурси

Конкурси

Преузмите презентацију

Публикације Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)

Правна подлога

Имајући у виду историјски развој слободних зона, њихову еволуцију и велику експанзију последњих деценија двадесетог века, видимо да је првобитна идеја "економске службености" у корист других држава, као и правна подлога која је настајала билатералним или мултилатералним уговорима, уступила место нациналним законима о слободним зонама. Сопственим законима свака држава регулише степен слобода и погодности које пружа страним, а неретко, и својим инвеститорима.

Законска регулатива слободних зона у Србији постоји кроз Закон о слободним зонама („Сл.гласник РС” бр. 62/06) и Царински закон ("Сл. гласник РС", бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон и 63/2006 - испр. др. закона), те подзаконска акта ових закона. Поједина питања која дотичу рад зона разматрају се у посебним законима, системским за неке друге области, попут пореза, девизне политике, изградње, осигурања итд.

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа