gradjevina.jpg

Почетна » Слободна зона "Крушевац"

Слободна зона Крушевац

 • Град Крушевац захвата површину од 854km², обухватајући 101 насеље са преко 145.000 становника. Сам град Крушевац, као урбано подручје, броји око 65.000 становника. Град представља центар Расинског округа који обухвата још и општине: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац.
 • Саобраћајна повезаност:
  - аутопут (Коридор 10): E-75- удаљеност 23km,
  - железничка траса E-75- удаљеност 15km, приступ преко магистралне пруге,
  - Коридор 7: Лука Београд, удаљеност 200km; Лука Смедерево, удаљеност 140km,
  - аеродром у Нишу- удаљеност 80km,
  - удаљеност од најближих граничних прелаза: Грчка 380km, Бугарска 165km, Македонија 190km, Хрватска 300km, Босна и Херцеговина 180km, Црна Гора 140km.
 • Слободна зона Крушевац је основана 2012. године Решењем Владе Републике Србије.
 • Слободна зона обухвата површину од 64ha 86a 84m². Има 70.968 m² простора за производњу, 16.887 m² затвореног магацинског простора, 3.965 m² отвореног складишног простора и 23.136 m² канцеларијског простора.

Погодности улагања у Слободну зону Крушевац

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони,
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне,
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената,
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције.

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне,
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне,
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине,
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал),
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Погодности локалне самоуправе

 • Корисници који обављају пословну делатност у границама слободне зоне Крушевац, ослобођени су плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, прве две (2) године пословања,
 • Накнада за уређивање грађевинског земљишта, умањење у висини од 20% за инвеститоре нових пословних објеката који за потребе свог пословања граде у границама Слободне зоне Крушевац,
 • Корисници слободне зоне ослобођени су плаћања локалне административне таксе за списе, радње и акта.
 • Умањење цена услуга „ЈКП Водовод Крушевац“ за 20% од утврђених цена по важећем ценовнику овог предузећа за следеће накнаде:
  - накнаде за давање услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу,
  - накнаде за давање сагласности за прикључење на мрежу,
  - накнаде за прикључак на мрежу - осим материјалних трошкова.

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди,
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.