gradjevina.jpg

Почетна » О нама » Руководство

Руководство

Милан Ристић

Милан Ристић

Директор

011/ 311 73 26

milan.ristic@usz.gov.rs

 

- Директор Управе за свој рад одговара министру надлежном за послове финансија,

- Представља Управу и руководи њеним радом; организује законито и ефикасно обављање послова из области прописа којима се уређује рад слободних зона;

- доноси управне акте из области којима се уређује рад слободних зона;

- издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи;

- одлучује о правима и дужностима запослених у Управи;

- сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа којима се уређује рад слободних зона и са државним органима других земаља у циљу размене искустава у примени прописа из области којима се уређује рад слободних зона;

- располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним прописима којима је уређена област буџета.

 

Јасмина Денић

Јасмина Денић

Руководилац групе за правне, кадровске и опште послове

011/ 311 73 97

jasmina.denic@usz.gov.rs

 

- Руководи радом Групе,

- координира, планира и усмерава послове у Групи,

- даје упутства за рад запосленима и надгледа њихову реализацију;

- учествује у припреми прописа из области рада слободне зоне и координира рад на изради општих и појединачних правних аката из надлежности Управе;

- израђује предлог одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитости закона и подзаконских аката из области слободних зона;

- координира рад на припреми и изради предлога финансијског плана и завршног рачуна Управе и организује и прати реализацију финансијских и материјалних средстава Управе у циљу обезбеђења наменског, законитог и економичног трошења буџетских средстава;

- израђује нацрт кадровског плана, обавља послове аналитичара радних места и послове везане за безбедност и здравље на раду запослених;

- припрема и спроводи план интегритета органа;

- обавља послове у вези са планирањем и спровођењем програма посебног стручног усавршавања;

- припрема анализе, извештаје и информације из делокруга рада Групе;

- обавља и друге послове по налогу директора Управе.