gradjevina2.jpg

Почетна » О нама » Руководство

Руководство

Јасмина Штамбук

Јасмина Штамбук

директор

011/ 311 73 26

jasmina.stambuk@usz.gov.rs

- Директор Управе за свој рад одговара министру надлежном за послове финансија,

- Представља Управу и руководи њеним радом; организује законито и ефикасно обављање послова из области прописа којима се уређује рад слободних зона;

- доноси управне акте из области којима се уређује рад слободних зона;

- издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи;

- одлучује о правима и дужностима запослених у Управи;

- сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа којима се уређује рад слободних зона и са државним органима других земаља у циљу размене искустава у примени прописа из области којима се уређује рад слободних зона;

- располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним прописима којима је уређена област буџета.

 

Свјетлана Ћосовић-Новаковић

Свјетлана Ћосовић-Новаковић

помоћник директора

011/ 311 73 26

svjetlana.cosovicnovakovic@usz.gov.rs

 

- Усклађује рад унутрашњих јединица Управе;

- пружа стручна упутства руководиоцима ужих унутрашњих јединица и врши надзор над њиховим радом;

- иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из делокруга рада Управе;

- сарађује са надлежним министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада;

- подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова;

- обавља и друге послове по налогу директора Управе.