utovar.jpg

Почетна » Документа » Прописи

Закони и прописи

ЗАКОНИ:

 • Закон о слободним зонама
 • Царински закон
 • Закон о Царинској тарифи
 • Закон о ПДВ-у
 • Закон о порезу на добит правних лица
 • Закон о спољнотрговинском пословању

УРЕДБЕ:

 • Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подруча слободне зоне
 • Уредба о царински дозвољеном поступању с робом
 • Уредба о усклађивању номенкалтуре Царинске тарифе за 2013

ПРАВИЛНИЦИ:

 • Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
 • Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобађања код ПДВ са правом одбитка предходног пореза

УПУТСТВА:

 • Царински поступак у слободним зонама

Преузмите презентацију

Публикације Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)

Правна подлога

Имајући у виду историјски развој слободних зона, њихову еволуцију и велику експанзију последњих деценија двадесетог века, видимо да је првобитна идеја "економске службености" у корист других држава, као и правна подлога која је настајала билатералним или мултилатералним уговорима, уступила место нациналним законима о слободним зонама. Сопственим законима свака држава регулише степен слобода и погодности које пружа страним, а неретко, и својим инвеститорима.

Законска регулатива слободних зона у Србији постоји кроз Закон о слободним зонама („Сл.гласник РС” бр. 62/06) и Царински закон ("Сл. гласник РС", бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон и 63/2006 - испр. др. закона), те подзаконска акта ових закона. Поједина питања која дотичу рад зона разматрају се у посебним законима, системским за неке друге области, попут пореза, девизне политике, изградње, осигурања итд.

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа