utovar.jpg

Почетна » О нама » Организациона структура

Организациона структура


ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ, НАДЗОР, РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ СЛОБОДНИХ ЗОНА

У Одсеку за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона обављају се послови који се односе на: учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којима се уређује област слободних зона; разматрање захтева за давање сагласности за одређивање подручја слободне зоне и одређивање подручја проширења слободне зоне и достављање мишљења министарству надлежном за послове финансија; учешће у раду комисије за утврђивање испуњености услова за почетак рада слободне зоне; разматрање извештаја о пословању слободних зона и предлагање њиховог усвајања министарству надлежном за послове финансија; достављање мишљења у вези са престанком важења сагласности за одређивање подручја слободне зоне министарству надлежном за послове финансија; предлагање облика и садржине обрасца за подношење извештаја о пословању слободне зоне, ради усаглашености поступака у свим слободним зонама у Републици министру надлежном за послове финансија; спровођење националне политике развоја слободних зона у циљу повећања прилива директних инвестиција и упослености радне снаге; разматрање стручних питања из области пословања у слободним зонама са надлежним државним органима; организовање и координирање сарадње надлежних државних органа, привредног друштва за управљање слободном зоном, заинтересованих инвеститора и корисника; пружање стручне помоћи инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у слободне зоне; пружање стручне помоћи инвеститорима и привредним друштвима за управљање слободном зоном у свим фазама примене програма у слободним зонама; организовање непосредних контаката између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање слободном зоном; пружање стручне помоћи заинтересованим инвеститорима у развоју њихових програма у слободним зонама; сарадњу са Привредном комором Србије и другим непрофитним и добровољним организацијама; сарадњу са страним институцијама и стручњацима из области слободних зона; сарадњу са привредним друштвима за управљање слободном зоном на стварању могућности за развој инфраструктуре у слободним зонама; сарадњу са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), на промоцији инвестирања и пословања у слободним зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности у складу са планом и програмом усвојеним од стране министарства надлежног за послове финансија и СИЕПА; обавештавање инвеститора о повољностима за улагање у слободне зоне; стварање и ажурирање базе података о слободним зонама и погодностима за пословање у Републици у сарадњи са СИЕПА, као и друге послове у складу са Законом.

Видак Томић
виши саветник
Тел. 011/311-7326, 311-7327
И-мејл: vidak.tomic@usz.gov.rs


ГРУПА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Групи за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којима се уређује област слободних зона; праћење спровођења донетих подзаконских аката; израду предлога одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитости закона и подзаконских аката из области слободних зона; прибављање мишљења од надлежних државних органа о спорним питањима у вези са применом закона; давање мишљења и објашњења у вези са применом закона; остваривање права из радних односа државних службеника и намештеника у Управи; остваривање комуникације са Републичким јавним правобранилаштвом, судовима и другим државним органима из делокруга Групе; припрему и спровођење плана интегритета органа; припрему финансијског плана и завршног рачуна; припрему обрачуна плата; спровођење процедуре јавних набавки; планирање и спровођење програма посебног стручног усавршавања државних службеника; вођење аналитике радних места; послове везане за безбедност и здравље на раду запослених; вођење кадровске евиденције, евиденције присуства на раду и одсуствовања са рада државних службеника и намештеника; послове пријема и експедиције поште, завођења поште и вођења евиденције поште по унутрашњим јединицама; послове архивирања и други послови у складу са законом.

Јасмина Денић
Руководилац групе
Тел. 011/311-7397, 311-7401
И-мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели