cevi2.jpg

Početna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo

Milan Ristić

Milan Ristić

Direktor

011/ 311 73 26

milan.ristic@usz.gov.rs

 

- Direktor Uprave za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove finansija,

- Predstavlja Upravu i rukovodi njenim radom; organizuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz oblasti propisa kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- donosi upravne akte iz oblasti kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- izdaje direktive u cilju određivanja načina rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u Upravi;

- odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Upravi;

- sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama u cilju pravilne i dosledne primene propisa kojima se uređuje rad slobodnih zona i sa državnim organima drugih zemalja u cilju razmene iskustava u primeni propisa iz oblasti kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- raspolaže finansijskim sredstvima Uprave u obimu sredstava utvrđenim propisima kojima je uređena oblast budžeta.

 

Jasmina Denić

Jasmina Denić

Rukovodilac grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove

011/ 311 73 97

jasmina.denic@usz.gov.rs

 

- Rukovodi radom Grupe,

- koordinira, planira i usmerava poslove u Grupi,

- daje uputstva za rad zaposlenima i nadgleda njihovu realizaciju;

- učestvuje u pripremi propisa iz oblasti rada slobodne zone i koordinira rad na izradi opštih i pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Uprave;

- izrađuje predlog odgovora u vezi pokrenutih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i podzakonskih akata iz oblasti slobodnih zona;

- koordinira rad na pripremi i izradi predloga finansijskog plana i završnog računa Uprave i organizuje i prati realizaciju finansijskih i materijalnih sredstava Uprave u cilju obezbeđenja namenskog, zakonitog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava;

- izrađuje nacrt kadrovskog plana, obavlja poslove analitičara radnih mesta i poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih;

- priprema i sprovodi plan integriteta organa;

- obavlja poslove u vezi sa planiranjem i sprovođenjem programa posebnog stručnog usavršavanja;

- priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga rada Grupe;

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.