zgradastaklo.jpg

Početna » Osnivanje

Osnivanje slobodne zone

Proces osnivanja slobodne zone definisan je Zakonom o slobodnim zonama (Sl.g.RS br.62/2006), a područje slobodne zone određuje se davanjem saglasnosti Vlade Republike Srbije.

 • Osnivač slobodne zone je organ lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji je doneo odluku ili zaključio ugovor sa drugim osnivačem o osnivanju slobodne zone, a koji je preko privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom podnosi zahtev ze određivanje područja slobodne zone.
 • Područje slobodne zone - Zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom podnosi Vladi preko Uprave za slobodne zone i Ministarstva finansija.

Određivanje područja

 • Osnivači slobodne zone mogu biti osnivači samo jednog privrednog društva za upravljanje zonom
 • Prilaže se elaborat o postojanju ekonomske opravdanosti za određivanje područja zone da posebnim osvrtom na procenu stranih ulaganja, procenu očekivanih efekata, a naročito u pogledu proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, uz navođenje delatnosti koje će se obavljati u zoni
 • Prilaže se dokaz da osnivači slobodne zone imaju pravo svojine, odnosno zakupa ili pravo korišćenja na zemljištu na kome se obrađuje područje slobodne zone
 • Dobija se mišljenje organa lokalne samouprave o opravdanosti osnivanja zone

Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako...

 • Planirani obim investicionog ulaganja prelazi iznos od 3.000.000€ od čega u prvoj godini prelazi iznos od 1.000.000€
 • Plan zapošljavanja lica kod privrednog društva za upravljanje zonom i kod korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine
 • Područje zone se nalazi na nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije
 • Planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni, prodaja te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije
 • Obavljanjem planiranih privrednih delatnosti u zoni pozitivno se utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van slobodne zone.

SIEPAAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Privredna komora SrbijePrivredna komora Srbije

Privredna komora BeogradaPrivredna komora Beograda

Unija poslodavaca Srbije

Komora italijansko-srpskih privrednikaKomora italijansko-srpskih privrednika

Konkursi

Konkursi

Preuzmite prezentaciju

Slobodne zone - prezentacija

Pravna podloga

Imajući u vidu istorijski razvoj slobodnih zona, njihovu evoluciju i veliku ekspanziju poslednjih decenija dvadesetog veka, vidimo da je prvobitna ideja "ekonomske službenosti" u korist drugih država, kao i pravna podloga koja je nastajala bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, ustupila mesto nacinalnim zakonima o slobodnim zonama. Sopstvenim zakonima svaka država reguliše stepen sloboda i pogodnosti koje pruža stranim, a neretko, i svojim investitorima.

Zakonska regulativa slobodnih zona u Srbiji postoji kroz Zakon o slobodnim zonama („Sl.glasnik RS” br. 62/06) i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), te podzakonska akta ovih zakona. Pojedina pitanja koja dotiču rad zona razmatraju se u posebnim zakonima, sistemskim za neke druge oblasti, poput poreza, devizne politike, izgradnje, osiguranja itd.

Strategija razvoja

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava